História obce

Podľa staršej literatúry je najstaršia písomná správa o obci z r.1265, podľa novšej literatúry až z r.1275, keď sa obec spomína pod názvom Nempty. Obec patrila nielen zemanom, ale i opátstvu vo Svätom Beňadiku. V roku 1291 sa časť obce stáva majetkom ostrihomskej kapituly, jej úplným vlastníctvom sa stáva v r.1387. Napriek tomu, že v r. 1573 obec vyplienili Turci, arcibiskup ju zanedlho dosídlil, a tak r. 1600 to bola väčšia obec, v ktorej bolo spísaných 56 domácností. V roku 1776 sa novým majiteľom obce stalo biskupstvo v Banskej Bystrici. Na základe sčítania ľudu v r. 1869 vieme, že na území obce žilo 762 obyvateľov v 105 domoch. Z toho istého materiálu sa dozvedáme, že k obci patrila aj Nemecká huta a Stará Sklenná huta – Jama. Obyvatelia sa v tom čase zaoberali poľnohospodárstvom, pestovaním obilia, chovom oviec, ošípaných a dobytka. Naproti tomu obyvatelia Nemeckej huty a Starej Sklennej huty sa venovali výrobe dreveného náradia, maľovaniu skla, obrazov, ale aj páleniu uhlia na Jame. V tom čase žilo v týchto osadách 52 ľudí v 10 domoch. Najviac obyvateľov mala obec v r.1961, keď ich počet dosiahol 1317. Z názvov, ktoré obec mala uvádzame iba niektoré napr. Nemdy, Nemthi, Nemtze, Nemecsky, Némethi, Inovce… Začiatkom 19.stor. mala v obci svoje majetky rodina Boronkayová. V tomto období sa po prvýkrát stretávame so slovenským pomenovaním obce Nemce. Svoj terajší úradný názov obec používa až od roku 1948. Do roku 1960 obec patrila do okresu Zlaté Moravce, od roku 1961 bola pričlenená k okresu Žiar nad Hronom. Od 1.8.1996 na základe referenda obyvateľov obce, boli Tekovské Nemce opäť začlenené do okresu Zlaté Moravce.

Kultúrno-historické pamiatky

V obci dominuje rímsko-katolícky barokový kostol z 18.storočia postavený na mieste pôvodného gotického. Prvýkrát bol kostol spomínaný r.1397. v r.1559 bol upravovaný, ale utrpel Turecké plienenie. Budova bola obnovená, no po požiari r.1740 bol na základoch vyhoreného gotického chrámu postavený nový barokový kostol. V r.1935 bol prestavaný, doplnený novou vežou. Vzácny je hlavný pseudobarokový oltár z r.1940 s reliéfom Všechsvätých. V obci sa nachádza klasistická kaplnka Bolestnej P.Márie zo zač.19.stor. , trojičný stĺp z roku 1875 a ďalšie dve kaplnky a viacero Božích múk. V strede obce sa nachádza pamätník padlých v I. svetovej vojne, z r.1935.

EnglishHungarianSlovak