Všeobecne záväzné nariadenia

  VZN 7 2017 príspevky v ZŠ s MŠ
veľkosť súboru - 25,0 KiB, pridané - 9. novembra 2017, počet zobrazení - 4,
  Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2017 o určení názvu novovzniknutej ulice na území obce Tekovské Nemce
veľkosť súboru - 15,1 KiB, pridané - 8. novembra 2017, počet zobrazení - 3,
  VZN č.5/2017 o podmienkach prideľovania nájomných bytov postavených s podporou štátu
veľkosť súboru - 27,1 KiB, pridané - 7. augusta 2017, počet zobrazení - 8,
  VZN č.4/2017 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
veľkosť súboru - 96,5 KiB, pridané - 7. augusta 2017, počet zobrazení - 23,

  Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 Požiarny poriadok obce Tekovské Nemce
veľkosť súboru - 181,8 KiB, pridané - 28. februára 2017, počet zobrazení - 143,

  Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
veľkosť súboru - 121,5 KiB, pridané - 28. februára 2017, počet zobrazení - 51,

  Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Tekovské Nemce
veľkosť súboru - 54,5 KiB, pridané - 28. februára 2017, počet zobrazení - 58,

  o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Tekovské Nemce Prevádzkový poriadok pohrebiska
veľkosť súboru - 26,8 KiB, pridané - 14. decembra 2016, počet zobrazení - 0,

  o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tekovské Nemce
veľkosť súboru - 148,5 KiB, pridané - 14. decembra 2016, počet zobrazení - 98,

  označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na území obce Tekovské Nemce
veľkosť súboru - 100,5 KiB, pridané - 14. decembra 2016, počet zobrazení - 84,

  VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Tekovské Nemce
veľkosť súboru - 26,6 KiB, pridané - 6. decembra 2016, počet zobrazení - 87,

  Návrh VZN označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na území obce Tekovské Nemce
veľkosť súboru - 100,0 KiB, pridané - 25. novembra 2016, počet zobrazení - 98,
  Príloha k VZN
veľkosť súboru - 42,5 KiB, pridané - 25. novembra 2016, počet zobrazení - 0,
  Návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tekovské Nemce
veľkosť súboru - 132,5 KiB, pridané - 25. novembra 2016, počet zobrazení - 0,

  Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tekovské Nemce
veľkosť súboru - 147,5 KiB, pridané - 14. júna 2016, počet zobrazení - 152,

  VZN č.2/2016 o prijímaní detí do materskej školy
veľkosť súboru - 60,4 KiB, pridané - 2. marca 2016, počet zobrazení - 143,

  VZN č.1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ Tek. Nemce
veľkosť súboru - 16,3 KiB, pridané - 2. marca 2016, počet zobrazení - 140,

  VZN c.8-2015 o vyske poplatkov v školskej jedálni T.Nemce
veľkosť súboru - 46,1 KiB, pridané - 14. decembra 2015, počet zobrazení - 151,

  VZN č.7-2015 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v šk.klube detí pri ZŠ s MŠ v T.Nemciach
veľkosť súboru - 30,9 KiB, pridané - 14. decembra 2015, počet zobrazení - 144,

  VZN c.6-2015 o financovani materskej školy a šk.zariadení v T.Nemciach
veľkosť súboru - 42,3 KiB, pridané - 14. decembra 2015, počet zobrazení - 146,

  VZN c.5-2015 o miestnych daniac h a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce T.Nemce
veľkosť súboru - 420,2 KiB, pridané - 14. decembra 2015, počet zobrazení - 214,

  VZN c.4-2015 o vyhlase ní záväzných častí územného plánu obce T.Nemce-meny a doplnky č.1
veľkosť súboru - 38,4 KiB, pridané - 14. decembra 2015, počet zobrazení - 149,

  VZN č.3/2015 o prijímaní detí do materskej školy
veľkosť súboru - 334,2 KiB, pridané - 4. mája 2015, počet zobrazení - 242,

  VZN č.2/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do ZŠ s MŠ
veľkosť súboru - 1,8 MiB, pridané - 6. marca 2015, počet zobrazení - 293,

  VZN ač.1/2015 o financovaní MŠ a škol.zariadení
veľkosť súboru - 2,2 MiB, pridané - 6. marca 2015, počet zobrazení - 267,

  VZN č. 3/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
veľkosť súboru - 420,0 KiB, pridané - 11. decembra 2014, počet zobrazení - 331,

  VZN č. 2/2014 ktorým sa dopĺňa VZN 2/2012 o miestnych daniach a popl. za KO
veľkosť súboru - 28,0 KiB, pridané - 29. januára 2014, počet zobrazení - 253,

  VZN 1/2012 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
veľkosť súboru - 156,0 KiB, pridané - 4. júna 2014, počet zobrazení - 273,

  VZN č. 1/2014 príl.1 k VZN 2/2013 - financov. MŠ a ŠZ
veľkosť súboru - 24,1 KiB, pridané - 29. januára 2014, počet zobrazení - 241,

  VZN č.3-2013- Náhrad.zásob.pitnou vodou
veľkosť súboru - 627,2 KiB, pridané - 14. januára 2014, počet zobrazení - 344,

  VZN č.8-2008 zmena vo VZN 1-2008 o posk. jednorazldávky v hmotnej núdzi
veľkosť súboru - 200,7 KiB, pridané - 17. septembra 2013, počet zobrazení - 298,

  VZN č.1-2008 o poskyt.jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a soc.dávke
veľkosť súboru - 728,0 KiB, pridané - 17. septembra 2013, počet zobrazení - 297,

  VZN č.4/2010 o podm.predaja na trhových miestach
veľkosť súboru - 725,1 KiB, pridané - 11. septembra 2013, počet zobrazení - 313,

  VZn č.4/2008 o výške poplatkov v školskej jedálni
veľkosť súboru - 407,3 KiB, pridané - 11. septembra 2013, počet zobrazení - 307,

  VZN č.3/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v šk.klube detí
veľkosť súboru - 207,2 KiB, pridané - 11. septembra 2013, počet zobrazení - 290,

  VZN č.3/2005 o určení odvolacieho orgánu voči rozh.vydaných riaditeľom ZŠ s MŠ
veľkosť súboru - 326,2 KiB, pridané - 11. septembra 2013, počet zobrazení - 307,

  VZN č.3/2004 o zriadení spoločného školského obvodu ZŠ s MŠ
veľkosť súboru - 259,8 KiB, pridané - 11. septembra 2013, počet zobrazení - 320,

  VZN č.2/2012 o miestnych daniach a miestn.poplatku za komunál.odpady a drobné stav.odpady
veľkosť súboru - 2,8 MiB, pridané - 11. septembra 2013, počet zobrazení - 328,

  VZN č.1/2009 o určení miesta a zápisu dieťaťa na pln.pov.škol.dochádzky v ZŠ
veľkosť súboru - 206,6 KiB, pridané - 11. septembra 2013, počet zobrazení - 298,

  VZN č.1/200/ o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce
veľkosť súboru - 327,7 KiB, pridané - 11. septembra 2013, počet zobrazení - 295,

  VZN č.12/2008 - doplnok k VZN č.3/2000
veľkosť súboru - 138,7 KiB, pridané - 11. septembra 2013, počet zobrazení - 312,

  VZN 11/2008 - doplnok k VZN 2/2003
veľkosť súboru - 141,1 KiB, pridané - 11. septembra 2013, počet zobrazení - 292,

  VZN č.5/2008 - doplnok k VZN č.1/2008
veľkosť súboru - 205,7 KiB, pridané - 11. septembra 2013, počet zobrazení - 275,

  Dodatok č.1 k VZN č.2/2012 o daniach a popl. za KO a dr.stav.odpady
veľkosť súboru - 169,1 KiB, pridané - 11. septembra 2013, počet zobrazení - 286,

  Doplnok č.1 k VZN č.1/2010 o popl.za vydanie povolenia na zvláštne užívanie MK
veľkosť súboru - 255,8 KiB, pridané - 11. septembra 2013, počet zobrazení - 323,

  Doplnok č.2 k VZN č.4/2008 o výške poplatkov v ŠJ
veľkosť súboru - 194,0 KiB, pridané - 11. septembra 2013, počet zobrazení - 299,

  VZN č.3/2010 o verejnom obstarávaní pre zákaz. s nízkou hodnotou
veľkosť súboru - 500,4 KiB, pridané - 11. septembra 2013, počet zobrazení - 288,

  VZN č.1/2010 o poplatkoch za vydanie povolenia na zvláštne užívanie MK
veľkosť súboru - 740,8 KiB, pridané - 11. septembra 2013, počet zobrazení - 291,

  VZN č.1/2011 o zneškodňovaní obsahu žúmp
veľkosť súboru - 816,7 KiB, pridané - 11. septembra 2013, počet zobrazení - 292,

  VZN č.2/2010 o menších obecných službách
veľkosť súboru - 393,8 KiB, pridané - 11. septembra 2013, počet zobrazení - 275,

  VZN č.3/2012 o poskytnutí dotácie z prostriedkov obce
veľkosť súboru - 1,1 MiB, pridané - 11. septembra 2013, počet zobrazení - 313,

  Doplnok č.1 k VZN č.2/2003 - psy
veľkosť súboru - 356,9 KiB, pridané - 9. apríla 2013, počet zobrazení - 360,

  VZN č.2/2013 o financovaní MŠ a šk.zariadení
veľkosť súboru - 766,9 KiB, pridané - 3. februára 2013, počet zobrazení - 386,

  VZN č.1/2013 o nakladaní s KO, DSO vrátane biol.rozl.odpadov
veľkosť súboru - 1,8 MiB, pridané - 3. februára 2013, počet zobrazení - 415,

  Príloha-k-VZN-12010-miestne-komunikácie
veľkosť súboru - 179,1 KiB, pridané - 19. decembra 2012, počet zobrazení - 375,

  DODATOK č. 3 ku Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Tekovské Nemce č. 4/2008 o výške poplatkov v školskej jedálni
veľkosť súboru - 56,2 KiB, pridané - 24. júna 2011, počet zobrazení - 437,

  VZN 1/2004 požiarny poriadok
veľkosť súboru - 169,2 KiB, pridané - 6. februára 2011, počet zobrazení - 572,

  VZN 3/2009 o čestnom občianstve
veľkosť súboru - 66,0 KiB, pridané - 6. februára 2011, počet zobrazení - 517,

  VZN 3/2000 ktorým sa upravuje čistenie, údržba a ochrana verejných priestranstiev a ostatného katastrálneho územia obce
veľkosť súboru - 94,5 KiB, pridané - 6. februára 2011, počet zobrazení - 540,

  VZN 2/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
veľkosť súboru - 86,4 KiB, pridané - 6. februára 2011, počet zobrazení - 538,

  VZN 3/2007 o verejnom poriadku
veľkosť súboru - 81,1 KiB, pridané - 6. februára 2011, počet zobrazení - 510,

  VZN 2/2009 o zriadení spoločného školského obvodu Základnej školy s materskou školou Tekovské Nemce a Základnej školy Čaradice
veľkosť súboru - 76,3 KiB, pridané - 6. februára 2011, počet zobrazení - 577,

  VZN 2/2003 o niektorých podmienkach držania psov
veľkosť súboru - 79,1 KiB, pridané - 6. februára 2011, počet zobrazení - 531,

  VZN 2/2006 o vyhradených miesach na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane do orgánov samosprávy obcí
veľkosť súboru - 60,9 KiB, pridané - 6. februára 2011, počet zobrazení - 527,