Zmluvy 2018

Interné číslo zmluvyNázov zmluvy,
číslo
Zmluvná strana,
číslo zmluvy
Predmet zmluvyCenaDátum podpísania uzavretia zmluvyDátum zverejnenia zmluvyDátum účinnosti zmluvyDátum ukončenia zmluvyZmluva
1/18Kúpna zmluva
01/2018
Emília Šutková
Slávka Novosadová
Predaj nehnuteľnosti obci Tek. Nemce112,-18.01.201818.1.201819.1.2018neurč.KZ-2018
2/18Dodatok ku Kúpnej zmluve č.18/2013Technické služby
Zlaté Moravce
Zmena poplatku za uloženie odpadovdľa cenníka22.01.201823.01.201824.01.2018neurč.Zmluva-2018-2
3/18Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obceMS Slov.červ. kríža
Tek. Nemce
Dotácia z obce300,-1.2.20181.2.20182.2.201831.12.2018Zmluva-2018-3
4/18Zmluva o poskytnutí
dotácie z rozpočtu obce
TJ Družstevník
Tek. Nemce
Dotácia z obce3.800,-1.2.20181.2.20182.2.201831.12.2018Zmluva-2018-4
5/18
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
č.5190039628
Komunálna poisťovňa
Bratislava
Poistenie aktivačných pracovníkov19,5031.1.20181.2.20182.2.201831.12.2018Zmluva-2018-5
6/18Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdziKomunálna poisťovňa
Bratislava
Poistenie aktivačných pracovn.6,5031.1.20181.2.20182.2.201831.12.2018Zmluva-2018-6
7/18Nájomná zmluvaLám Šúri Hodruša HámrePrenájom svadobky -predaj tovaru15,-5.2.20185.2.20186.2.20186.2.2018Zmluva-2018-7
8/18Hromadná licenčná zmluva
VP/18/05856/001
SOZA slov.ochr.zväz autorský
Rastislavova 3
821 08 Bratislava
Hudobná produkcia- fašiangová zábava9.2.20189.2.201810.2.201810.2.2018Zmluva-2018-8
9/18Zmluva o dielo
č.3/2018
Ing.arch. Peter Mizia NEUTRA Farská 1
NItra
Zmeny a doplnky č.2ÚPN Tek. Nemce - proj. dokumentácia4.560,-14.2.201814.2.201815.2.2018neurč.Zmluva 2018 - 9
10/18Kúpna zmluva
č.184/2018
SIMKOR,s.r.o
Miloš Šimek, Ing.Milan Korgo
Banská Štiavnica
12 bytový dom679 616,7023.2.201823.2.201824.2.2018neurč.Zmluva-2018-10
11/18
Zmluva o združenej dodávke elektrinySSE,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
Žilina
dodávka elektriny OcÚpodľa cenníka12.2.201828.2.20181.3.201831.12.2021Zmluva-2018-11
12/18Zmluva o dielo ZEH,s.r.o
Robotnícka 5
Zlaté Moravce
Zmena spôsobu vykurovania pošty13.150,-12.03.201812.03.201813.03.201824 mes. od prevzatia diela.Zmluva 2018 - 12
13/18Zmluva o poskytnutí dotácie z obce
1/2018
Jednota dôchodcov
Tekovské Nemce
Dotácia z obce300,-12.03.201812.03.201813.03.201831.12.2018Zmluva 2018 - 13
14/18Zmluva o poskytnutí auditorských služiebIng.Jozef Adamkovič
Orgovánová 2565/7
Topoľčany
IČO:30887232
účtovný audit1500,-19.03.201819.3.201820.3.201830.11.2019Zmluva 2018 - 14
15/18Zmluva o nájme bytu Anna Rakovskánájom bytu č.1 -12BJ84,-/mes.20.3.201820.3.20181.4.201831.3.2021Zmluva 2018 - 15
16/18Zmluva o nájme bytuMichal Šimegnájom bytu č.2 - 12BJ138,-/mes20.3.201820.3.20181.4.201831.3.2021Zmluva 2018 - 16
17/18Zmluva o nájme bytuMichal Valkovičnájom bytu č.3 - 12BJ168,-/mes20.3.201820.3.20181.4.201831.3.2021Zmluva 2018 - 17
18/18Zmluva o nájme bytuMichaela Holečkovánájom bytu č.4 - 12BJ151,-/mes20.3.201820.3.20181.4.201831.3.2021Zmluva 2018 -18
19/18Zmluva o nájme bytuKristína Kováčovánájom bytu č.5 - 12BJ172,-/mes20.3.201820.3.20181.4.201831.3.2021Zmluva 2018 - 19
20/18Zmluva o nájme bytuTerézia Rudzanovánájom bytu č.6 - 12BJ150,-/mes20.3.201820.3.20181.4.201831.3.2021Zmluva 2018 - 20
21/18Zmluva o nájme bytuRNDr. Juraj Petešnájom bytu č.7 - 12BJ84,-/mes20.3.201820.3.20181.4.201831.3.2021Zmluva 2018 - 21
22/18Zmluva o nájme bytuMartina Kašpárovánájom bytu č.8 - 12BJ128,-/mes20.3.201820.3.20181.4.201831.3.2021Zmluva 2018 - 22
23/18Zmluva o nájme bytu Marek Šálynájom bytu č.9 - 12BJ173,-/mes.20.3.201820.3.20181.4.201831.3.2021Zmluva 2018 - 23
24/18Zmluva o nájme bytuLucia Dufekovánájom bytu .č10 - 12BJ151,-/mes.20.3.201820.3.20181.4.201831.3.2021Zmluva 2018 - 24
25/18Zmluva o nájme bytuStanislav Kováčnájom bytu č.11 - 12BJ157,-/mes.20.3.201820.3.20181.4.201831.3.2021Zmluva 2018 - 25
26/18Zmluva o nájme bytuMiroslava Benčurikovánájom bytu č.12 - 12BJ155,-/mes.20.3.201820.3.20181.4.201831.3.2021Zmluva 2018 - 26
27/18
Zmluva č.148203
o posk. dotácie
Dobrovoľná pož. ochrana SR Bratislavaposkytnutie dotácie z pros. Dobrov. požiarnej ochrany1400,-21.03.201821.03.201822.03.201831.08.2018Zmluva 2018 - 27
28/18Zmluva 2/2018
Daniela Ostrožlíkovápredaj nehnuteľnosti obci368,5523.3.201823.3.201824.3.2018neurč.Zmluva-2018-28
29/18
Nájomná zmluvaBožena Drgoňováprenájom svadobky
rod. oslava
23,1023.3.201823.3.201824.3.201825.3.2018Zmluva 2018 - 29
30/18Nájomná zmluva
184/2018/1
SimKor,s.r.o
Banská Štiavnica
Zmluva o nájme nehnuteľnosti - 12 BJ1233,-/ mesiac03.04.201803.04.201804.04.2018neurč.Zmluva-o-nájme-bytov_TNemce-12-bj-1
31/18Nájomná zmluvaMária Rudzanováprenájom svadobky24,816.4.20186.4.20187.4.20187.4.2018Zmluva-2018-31
32/18
9106457742
Zmluva o dodávke plynu
9106457742
SPP,a.s.
Bratislava IČO:35815256
dodávka plynu - byt v 12.bj.cenník12.04.201812.04.201813.04.2018neurčitúZmluva-2018-32
33/18
Zmluva č.ZO/2018A6386-1osobnyudaj.sk.s.r.o
Garbiarska 5,
Košice
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov60,-/mesiac16.04.201816.04.201817.04.2018neurčitúZmluva-2018-33
34/18Nájomná zmluvaLám Šúri Hodruša HámrePrenájom svadobky -predaj tovaru12,-4.4.201816.4.201817.4.201817.4.2018Zmluva-2018-34
35/18Nájomná zmluvaEmília KurekováPrenájom svadobky
rod. oslava
19,9719.4.201820.4.201821.4.201822.4.2018Zmluva-2018-35
36/18Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného sportového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Tekovské NemceSlovenský futbalový zväz
Tomášikova 30C
821 01 Bratislava
rekonštrukcia futbalového ihriska16.05.201816.05.201817.05.2018do ukončenia projektuZmluva-2018-36
37/18Zmluva o kontrolnej činnosti
EKOTEC, spol.s.r.o
Lamačská cesta 20
841 03 Bratislava
ročná kontrola detských ihrísk193,2023.05.201823.05.201824.05.201824.05.202037 2018 Zmluva o kontrolnej činnosti -detské ihriská
38/18Zmluva o kontrolnej činnosti
EKOTEC, spol.s.r.o
Lamačská cesta 20
841 03 Bratislava
ročná kontrola multifunkčného ihriska193,2023.05.201823.05.201824.05.201824.05.202038 2018 Zmluva o kontrolnej c?i nnosti -Multifunkčné ihrisko
39/18Zmluva o dielo SimKor s.r.o.
Ing.Milan Korgo
Banská Štiavnica
príprava územia pre výstavbu nájomných bytov 42 000,0028.05.201829.05.201830.05.201830.06.201839 2018 Zmluva o dielo
40/18Zmluva o vytvorení webového sídlaGalileo Corporation s.r.o.
Čierna Voda 468
92506 Čierna Voda
web stránka www.tekovskenemce.sk850,- + DPH29.5.201829.5.201830.5.2018neurč.40 2018 Zmluva o vytvorení web.sídla
41/18Zmluva o prevádzke webov=ho sídlaGalileo Corporation s.r.o.
Čierna Voda 468
92506 Čierna Voda
zabezpečenie prevádzky webového sídla www.tekovskenemce.sk300+DPH/ročne29.5.201829.5.201830.5.2018neurč.41 2018 Zmluva o prevádzke web.sídla
42/18Nájomná zmluvaLám Šúri Hodruša HámrePrenájom sály na predaj tovaru35,-18.05.201818.05.201819.05.201819.05.2018Zmluva-2018-42
43/18
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
tz2018-05-15jv1
TOPSET Solutions,s.r.osúhlas so sprac. os. údajov06.06.201806.06.201807.06.2018neurčitáZmluva 2018 - 43
44/18Dodatok č. l k zmluveSimKor s.r.o.
Ing.Milan Korgo
Banská Štiavnica
zmluva o nájme nehnuteľnosti - bytovky16.05.201816.05.201817.05.2018neurčitáZ_44_DODATOK Č 1 Tekovské Nemce
45/18Zmluva o zriadení vecného bremenaStredoslovenská distribučná,a.s. Žilina"Tek.Nemce-pred školou-rozšírenie NNK"23.05.201811.06.201812.06.2018neurčitáZmluva 2018 - 45
46/18Zmluva o dodávke plynuSPP
Bratislava
plyn - pošta13.06.201813.06.201814.06.2018neurčitáZmluva 2018 - 46
47/18
Nájomná zmluvaRadovan Valentínyprenájom svadobky
rod. oslava
21,7916.06.201815.06.201816.06.201817.06.2018Zmluva 2018 - 47
48/18
0057-PRB/2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov - technická vybavenosťMin. dopravy a výstavby SR
Nám.Slobody 6
810 05 Bratislava 15
techn. vybavenosť k 12b.j. Tek. Nemce44.400,-18.6.201818.06.201819.06.201830.06.2019Zmluva 2018 - 48
49/18
0056-PRB/2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov -bežný štandardMin. dopravy a výstavby SR
Nám.Slobody 6
810 05 Bratislava 15
kúpa náj. bytov-bežný štandard 12b.j.206.290,-18.06.201818.06.201819.06.201830.06.2019Zmluva 2018 - 49
50/18
Záložná zmluva č.400/203/2018Štátny fond rozvoja bývania Bratislava12.b.j. 498043,0021.06.201821.06.201822.06.2018
neurč.Zmluva-2018-50
51/18Zmluva o dielo
na vykonanie stav. práce
Afrostav HSV.s.r.o Zlaté MoravcePož. zbrojnica - stav. úpravy jestv. muštárne140865,7126.6.201826.6.201827.6.2018neurč.Zmluva_51_2018
52/18
07/2018
Zmluva o dielo 07/2018
Renovia sro
Lieskovská cesta 488
96221 Lieskovec
Novostavba nájomných bytov
- SO 02 Miestna komunikácia -asfaltovanie - II. etapa
30766,46 EUR10.07.201810.07.201811.07.201831.8.2018Zmluva_2018-52
53/2018
Dodatok č. 1 Geodeticca s,r,o,
Floriánska 19
04001 Košice
dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služby uzatvorenej dňa 08.07.2014 geografický informačný systém10.7.201810.7.201811.7.2018neurč.zmluva_2018-53
54/2018zmluva o dielo
19/7/2018
Stavebná firma RENOVÁTA - Varhaník Ladislav
Rudlovská 53
974 01
Banská Bystrica
Revitalizácia futbalového ihriska TJ Družstevník Tekovské Nemce10115,3819.,7,201820.7.201821.7.201830.9.2018Zmluva_2018-54
55/2018Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb Orange Slovensko a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
Výmena telefónu23.07.201823.07.201824.07.201823.07.2020zmluva_2018_55
56/18Nájomná zmluvaJozef PetrovičPrenájom svadobky - kar11,2713.6.201813.6.201814.6.201814.6.2018Zmluva 2018 - 56
57/18Nájomná zmluva
02/18/III
Zlatica RuskováNájomná zmluva za hrobové miesto10,-15.6.201815.6.201816.6.201815.6.2028Zmluva 2018 - 57
58/18Nájomná zmluvaLám Šúri
Hodruša Hámre
Nájomná zmluva - svadobka - predaj19,-29.6.201829.6.201830.6.201830.6.2018Zmluva 2018 - 58
59/18Nájomná zmluvaLucia Benčuriková

Nájomná zmluva - svadobka - rod. oslava90,6119.7.201820.7.201821.7.201821.7.2018Zmluva 2018 - 59
60/18Nájomná zmluvaLám Šúri
Hodruša Hámre
Nájomná zmluva - svadobka - predaj tovaru19,-31.7.201831.7.20181.8.20181.8.2018Zmluva 2018 - 60
61/18Dohoda o vzáj. spolupráciAsociácia krajských rád mládeže zmluva na spolupráci na projekte-15.8.201815.8.201816.8.2018neurč.Zmluva 2018 - 59
62/18Dodatok k zmluve o poskyt. ver. služieb-
magio internet
k zml.č 9918767804
Slovak telekom
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
magio internet obecdľa zmluvy20.8.201820.8.201821.8.2018neurč.
Zmluva 2018 - 62
63/18Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaStredoslovenská distribučná,a.s. ŽilinaTek. Nemce -pred školou-rozšírenie NNK II.etapa-22.8.201822.8.201823.8.2018neurč.Zmluva 2018 - 63
64/18Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena
Stredoslovenská distribučná,a.s. Žilinadodatok k zmluve o zriad. vecného bremena z 23.5.2018 - el. vedenie27.8.201827.8.201828.8.2018neurč.Zmluva 2018 - 64
65/18
Nájomná zmluvaMilan MaruniakNájomná zmluva - rod. oslava14,8931.08.201831.08.201801.09.201802.09.2018Zmluva 2018 -65
66/18Nájomná zmluva za 03/18/INIveta Majerskáza hrobové miesto20,-31.8.20183.9.20184.9.20184.9.2028Zmluva 2018 - 66
67/18Dodatok 1 k NZ 172/08/IIIKrnáčová Oľgaza hrobové miesto10,-3.9.20183.9.20184.9.20184.9.2028Zmluva 2018 - 67
68/18Nájomná zmluva
04/18/VI
Anna Vocáskováza hrobové miesto10,-20.9.201820.9.201821.9.201821.9.2028Zmluva 2018 - 68
69/18Dodatok 1 k NZ 203/08/IIIMargita Hudecováza hrobové miesto20,-26.9.201826.9.201827.9.201827.9.2028Zmluva 2018 - 69
70/18Dohoda o zrušení a vyporiadaní pod. spoluvlastn. č.01224/2018-PKZP-K40090/18.00Slovenský pozemkový fond
Bratislava
vysporiadanie spoluvlastníctva pozemkov1984,11
5,-
4.7.201826.9.201827.9.2018neurč.Zmluva 2018 - 70
71/18Kúpna zmluva č. 03/2018FRINGE,
Maróthyho 6
811 06 Bratislava
predaj nehnuteľnosti obci T.Nemce96,-03.10.201803.10.201804.10.2018neurč.Zmluva 2018 - 71
72/18Nájomná zmluvaMgr. Gabriela Valachováprenájom svadobky - stretávka13,3328.9.20183.10.20184.10.20184.10.2018Zmluva 2018 - 72
73/18Nájomná zmluvaAnna Pištováprenájom svadobky- rod. oslava30,975.10.20185.10.20186.10.20187.10.2018Zmluva 2018 - 73
74/18Zmluva o sprac. os. údajovGalileo Corporation,s.r.o
925 06 Čierna Voada 468
sprac. os. údajov-11.5.20185.10.20186.10.2018neurč.Zmluva 2018 - 74
75/18Nájomná zmluva
5/18/III
Oľga Valachováza hrobové miesto10,-5.10.20185.10.20196.10.201829.9.2028Zmluva 2018 - 70
76/18Nájomná zmluvaMária Brieškovásvadobka prenájom -12.10.201812.10.201813.10.201814.10.2018Zmluva 2018 - 76
EnglishHungarianSlovak